Điều kiện

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Trang web của chúng tôi ("Trang web"). BẠN NÊN ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Các Điều kiện Pháp lý này chi phối việc sử dụng và truy cập vào trang web http://www.y2mate.cool ("Y2Mate") này.

Việc bạn sử dụng Trang web này được điều chỉnh bởi các điều khoản sử dụng sau ("Điều khoản"). Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản này, vui lòng thoát khỏi Trang web này. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, bao gồm cả chính sách bảo mật và khi bạn mua hàng trực tuyến, thông tin mua hàng. y2mate có quyền, bất cứ lúc nào, thay đổi các Điều khoản này theo quyết định riêng của mình. Bằng cách sử dụng Trang web này sau bất kỳ thay đổi nào như vậy, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi Điều khoản khi đã thay đổi.

Bảo vệ bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác

Trang web này nói chung và tất cả tài liệu trên Trang web này, được bảo vệ bởi bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Xem thông báo bản quyền và nhãn hiệu riêng biệt để biết thêm thông tin.

Đứng đầu